สถานที่ตั้ง

จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ อำเภอกันทรวิชัย ตำบล โคกพระ 44150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หนองบัว เป็นหนองน้ำธรรมชาติขนาดใหญ่ ใช้ประโยชน์เป็นอ่างเก็บน้ำมีความจุประมาณ 25,000 ลูกบาศก์เมตร เดิมมีบัวอยู่มาก มีศาลากันทรานุสรณ์ซึ่งเป็นสมบัติของชาวกันทรวิชัย และมีรูปปั้นกินรี เป็นสถานที่พักผ่อนหย่อนใจของประชาชน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ