สถานที่ตั้ง

จังหวัด มหาสารคาม อำเภอ อำเภอโกสุมพิสัย ตำบล ดอนกลาง 44140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หินร่อง เป็นลานหินกว้าง 20 เมตร ยาว 150 เมตร บนลานหินมีหลุมบ่อ (Pot Hole) ที่เกิดจากการถูกน้ำกัดเซาะจนเป็นร่องลึกหลายสิบหลุม บางหลุมมีน้ำขังอยู่ตลอดปี กลางลานหินมีพระพุทธรูปทางเหลืองปางประทานพร สูงประมาณ 160 เซนติเมตร ใกล้ลานหินเป็นที่พักสงฆ์หินร่อง บริเวณโดยรอบเป็นป่าห่างไกลชุมชน

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ