สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครศรีธรรมราช อำเภอ อำเภอขนอม ตำบล ขนอม 80210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หาดขนอท เป็นชายหาดที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่หายาก เป็นหาดทรายชายทะเลที่สวยงาม ทรายขาวสะอาด ละเอียด ชายหาดยาวติดต่อกันเกือบเป็นเส้นตรงยาวหลายกิโลเมตร และมีหาดต่อเนื่องกัน เช่น หาดเปร็ต หาดในเพลา หาดปากน้ำ ซึ่งรวมกันเรียกว่า หาดหน้าด่าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ