สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา อำเภอ อำเภอสทิงพระ ตำบล คูขุด 90190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นหนองน้ำที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติ ที่หายากและสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก อุทยานนกน้ำคูขุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์  เป็นเขตห้ามล่าสัตว์ป่าทะเลสาบสงขลา เป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์ธรรมชาติ แหล่งอาศัยของบรรดานกน้ำ ทั้งนกประจำถิ่นและอพยพมาจากต่างถิ่นเข้ามาอาศัยเป็นจำนวนมากและเป็นอุทยานนกน้ำที่ใหญ่ที่สุดในเอเซีย มีบรรยากาศที่ดีเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ  ซึ่งมีลักษณะภูมิประเทศด้านหนึ่งติดกับทะเลสาบ อีกด้านเป็นภูเขาเล็กๆ เหมาะสำหรับการนั่งดูนก ซึ่งนกเหล่านี้จะมาอยู่อาศัยเป็นจำนวนมากในช่วงเดือนธันวาคม–เมษายน  มีระบบนิเวศน์แบบเปิด -มีการผสมผสานทั้งน้ำจืด น้ำกร่อยและน้ำเค็ม -มีระบบนิเวศน์ที่หลากหลาย -มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติของทะเลสาบตอนกลาง  

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นเกาะ คือ มี เกาะเล็กเกาะน้อยมากมายและหญ้าทะเลขึ้นอย่างสมบูรณ์เหมือนกับทุ่งหญ้ากลางทะเลซึ่งเป็นธรรมชาติที่มีทิวทัศน์ งดงามมาก มีนกอาศัยอยู่บริเวณนี้มากถึง 219 ชนิด บริเวณที่จะชมนก คือเกาะโคบ และท่าหิน  ช่วงเวลาที่เหมาะแก่การดูนก คือเดือนธันวาคม-มีนาคม ของทุกปี

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ชุมชนในพื้นที่จับสัตว์น้ำ เช่น ปลา กุ้ง เพื่อเลี้ยงชีพและครอบครัว

- ประกอบอาชีพประมงพื้นบ้าน

- เป็นแหล่งเพาะพันธ์ุปลาน้ำจืด

- ใช้เป็นเส้นทางศึกษาธรรมชาติด้านความหลากหลายทางทะเล

- เป็นแหล่งศึกษาพันธุ์นกชนิดต่างๆ 

- เป็นสถานที่พักผ่อน 

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

- บ้านพัก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
แผนที่
- ไม่มีข้อมูล -