สถานที่ตั้ง

จังหวัด สงขลา อำเภอ อำเภอสทิงพระ ตำบล คูขุด 90190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อุทยานนกน้ำคูขุด เป็นหนองน้ำที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติ ที่หายากและสวยงาม เป็นที่อยู่อาศัยของนกน้ำจำนวนมาก อุทยานนกน้ำคูขุดนี้เป็นส่วนหนึ่งของทะเลสาบสงขลา ซึ่งมีอาหารอุดมสมบูรณ์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
แผนที่