สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระนอง อำเภอ อำเภอสุขสำราญ ตำบล กำพวน 85120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หาดประพาส เป็นชายหาดที่เกิดจากโครงสร้างทางธรรมชาติที่ขาวสะอาด หายาก และสวยงาม มีหาดทรายที่ขาวละเอียด มีทิวสนขึ้นตามธรรมชาติริมชายหาด ดูร่มรื่น สวยงาม

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่