สถานที่ตั้ง

จังหวัด พังงา อำเภอ อำเภอคุระบุรี ตำบล เกาะพระทอง 82150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อ่าวแม่ยาย เป็นอ่าวที่แวดล้อมไปด้วยหมู่เกาะ เป็นอ่าวรูปโค้งเหมือพระจันทร์เสี้ยว เป็นอ่าวที่มีขนาดใหญ่ที่สุด คลื่นลมสงบ บริเวณชายหาดมีทรายสีขาวละเอียด และเป็นแหล่งที่มีปะการังน้ำตื้นที่สวยงาม

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่