สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครนายก อำเภอ อำเภอเมืองนครนายก ตำบล หินตั้ง 26000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดกลางไหลลงมาตามโขดหินขนาดใหญ่ ลดหลั่นกันเป็นชั้น ๆ เป็นทางยาวประมาณ 100 เมตร แต่ละชั้นมีอ่างน้ำขนาดใหญ่บ้างเล็กบ้างรองรับน้ำที่ไหลลงมาจากด้านบน เหมาะแก่การเล่นน้ำ สภาพแวดล้อมรอบข้างบริเวณร่มรื่นมีต้นน้ำอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่โอบล้อมด้วยเทือกเขาสูงชันมาก แนวพื้นที่ด้านข้างของน้ำตกเป็นลาดเขาจากสันปันน้ำที่มีความลาดชันสูง ที่ตั้งของน้ำตกอยู่กลางร่องเขาที่ระดับความสูงประมาณ 135 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
  • ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มัลักษณะพันธุ์ไม้ของป่าดิบแล้ง เนื่องจากสภาพพื้นที่ใกล้ลำห้วยและมีความชื้นสูง พันธุ์ไม้ที่พบ เช่น เคี่ยมคะนอง ตะแบก สมพง สองสลึง มะค่าโมง ปออีเก้ง ซาก คอแลน กะเบากลัก และกัดลิ้น เป็นต้น พืชชั้นล่างเป็น พวกขิง ข่า และเตย เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นในพื้นที่ เช่น เม่น ชะนี พญากระรอก กระต่ายป่า และนกชนิดต่างๆ เช่น  นกโพระดก นกแซงแซว นกเขา และนกกระปูด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการบ้านพักและสะพานสำหรับชมน้ำตก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น