สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอเมืองสตูล ตำบล เกาะสาหร่าย 91000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เกาะไข่ เป็นเกาะขนาดเล็กที่เกิดจากน้ำทะเลกัดเซาะเป็นโพรงใหญ่รูปประตูโค้งยื่นลงไปในทะเล ซึ่งเรียกกันว่า “ซุ้มรักนิรันดร” บริเวณรอบเกาะเป็นหาดทรายขาวละเอียด เป็นทิวทัศน์ที่สวยงามมาก เป็นสัญลักษณ์การท่องเที่ยวที่สำคัญของจังหวัดสตูล 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่