สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอเมืองสตูล ตำบล เกาะสาหร่าย 91000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     อ่าวพันเตมะละกา เป็นชายหาดขาวบนเกาะที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติ ที่หายากและสวยงาม เป็นหาดทรายขาวละเอียดที่มีความยาวประมาณ 3 - 5 กิโลเมตร มีน้ำทะเลสีครามใส ทะเลจะสงบระหว่าเดือนพฤษภาคมถึงเดือนตุลาคม

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่