สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอทุ่งหว้า ตำบล ขอนคลาน 91120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ชายหาด

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     หาดราไว เป็นชายหาดที่มีโครงสร้างทางธรรมชาติที่ดี หายาก และสวยงาม เป็นชายหาดสีปนโคลน มีเกล็ดหอยและเปลือกหอยสีขาวกระจายทั่วชายหาด ยามน้ำขึ้นน้ำลงจะเห็นคราบของเกล็ดหอยกระจายอยู่อย่างชัดเจนเป็นระยะทางยาวประมาณ 2 กิโลเมตร มองด้านหน้าชายหาดจะเห็นเกาะที่สวยงามเป็นจำนวนมาก

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทชายหาด
แผนที่