สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครพนม อำเภอ อำเภอบ้านแพง ตำบล นางัว 48140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกขนาดกลางไหลเป็นชั้นๆ จำนวน 4 ชั้น เกิดจากลำธารหลายสาย  บนยอดเขาไหลมาบรรจบกันเป็นลำห้วยขาม เป็นน้ำตกที่ไม่สูงนัก บริเวณใกล้ๆ มีลานหินเล็กๆ สำหรับพักผ่อน เฉพาะชั้นสุดท้ายจะมีแอ่งน้ำขังตลอดปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันตามแนวแม่น้ำโขงทอดยาวตามแนวทิศเหนือกับทิศใต้และสลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกสลับซับซ้อนกัน
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
        ขยะ ไม่พบเห็นขยะบริเวณน้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ  พื้นที่อุทยานแห่งชาติภูลังกาปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ และป่าเต็งรัง ดอกไม้ป่ามีอยู่โดยทั่วไป โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่า และรองเท้าแตะนารี ส่วนมากจะเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายและแดงอุบล นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสมุนไพรต่างๆ และว่านนานาชนิด
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมูป่า ลิง อีเห็น เก้ง กระรอก กระแต บ่าง และนอกจากนี้ยังมีสัตว์ปีกจำพวกนกต่างๆ หลายชนิด ที่เด่นๆ อีกจำพวกหนึ่งคือ สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ กระท่าง และงูชนิด ต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการก่อสร้างศาลาที่นั่งพัก สะพาน และลานจอดรถไว้สำหรับอำนวยความสะดวก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก