สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอกระนวน ตำบล บ้านฝาง 40270

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

หินช้างสี (Hin Chang Si View Point) เป็นจุดชมวิวที่สามารถมองเห็นอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัตน์ ภูเก้า เทือกเขาภูเวียง และตัวเมืองขอนแก่นได้แบบสุดลูกหูลูกตา บริเวณรอบๆ มีหินรูปทรงแปลกตาที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติเรียงรายกันอยู่บนลานกว้าง รวมถึงมีร่องรอยทางประวัติศาสตร์คือภาพเขียนเลขาคณิตของมนุษย์ยุคก่อนประวัติศาสตร์ด้วย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ถิ่นภูเขาแถบนี้ เป็นภูเขาหินทราย หินชุดเขาวิหาร หินชุดภูกระดึง และหินชุดเสาขัว และสภาพทางปฐพีเป็นดินร่วนปนทราย ได้แก่ ดินชุดโคราช ดินชุดสตึก ดินชุดบรบือ และดินชุดน้ำพอง มีเทือกเขาสำคัญๆ ได้แก่ เทือกเขาภูพานคำ ภูเม็ง และภูผาดำภูผาแดง แต่เป็นภูเขาเตี้ยๆ ยอดสูงสุดก็ไม่เกิน 600 เมตร ขนานไปกับอ่างเก็บน้ำเขื่อนอุบลรัต

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทธรณีสัณฐานและภูมิลักษณวรรณา
- ไม่มีรูปภาพ -