สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครพนม อำเภอ อำเภอบ้านแพง ตำบล ไผ่ล้อม 48140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกที่ไหลเป็นชั้น จำนวน 4 ชั้น แต่ละชั้นสูงไม่น้อยกว่า 10 เมตร ชั้นที่ 2 สูงถึง 30 เมตร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ  มีลักษณะเป็นภูเขาเรียงซ้อนกันตามแนวแม่น้ำโขงทอดยาวตามแนวทิศเหนือกับทิศใต้และสลับด้วยเทือกเขาขนาดเล็กหลายลูกสลับซับซ้อนกัน กำเนิดน้ำตกเกิดจากเทือกเขาภูลังกา
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
        ขยะ  พบเห็นขยะในทางเกินบ้างเล้กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ พื้นที่ปกคลุมด้วยป่าดิบแล้ง ป่าเบญจพรรณ  และป่าเต็งรัง ดอกไม้ป่ามีอยู่โดยทั่วไป โดยเฉพาะกล้วยไม้ป่า และรองเท้าแตะนารี ส่วนมากจะเป็นกล้วยไม้ตระกูลหวายและแดงอุบล นอกจากนั้นยังเป็นแหล่งสมุนไพรต่างๆ และว่านนานาชนิด
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าประเภทสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น หมูป่า ลิง อีเห็น เก้ง กระรอก กระแต บ่าง และนอกจากนี้ยังมีสัตว์ปีกจำพวกนกต่าง ๆ หลายชนิด ที่เด่นๆ อีกจำพวกหนึ่งคือ สัตว์เลื้อยคลาน ได้แก่ กระท่าง และงูชนิดต่าง ๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ทางเดินคอนกรีตสู่น้ำตกในบางชั้น ลานจอดรถ 
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก