สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอท่าวังผา ตำบล ชนแดน 55160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ถ้ำหลวงสะเกิน ตั้งอยู่ในเขตอุทยานแห่งชาติถ้ำสะเกิน 

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นสถานที่ท่องเที่ยวและแหล่งศึกษาความรู้ทางธรรมชาติ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทถ้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -