สถานที่ตั้ง

จังหวัด นครราชสีมา อำเภอ อำเภอปากช่อง ตำบล ปากช่อง 30130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดเล็กชั้นเดียว มีน้ำผุดจากใต้ดินแล้วไหลลงจากผาสูงประมาณ 80 เมตร ตามรอยแตกของเปลือกโลกในเขตป่าดิบชื้นพญาเย็น อยู่อยู่บริเวณภายในวัดหลังเหว
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงสลับภูเขา
        น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี ฤดูแล้งมีน้ำน้อย
        ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ลักษณะเป็นระบบนิเวศป่าเบญพรรณผสมป่าเต็งรัง
        สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ป่าในท้องถิ่น เช่น ไก่ป่า นก หนู และกระต่ายป่า เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการพักผ่อนหย่อนใจ
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ทางเดินขึ้นลงน้ำตก
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ
- ไม่มีข้อมูล -