สถานที่ตั้ง

จังหวัด ราชบุรี อำเภอ อำเภอเมืองราชบุรี ตำบล หน้าเมือง 70000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขาที่ตั้งอยู่ในตัวเมืองราชบุรียอดเขามี วัดเขาวัง และวังขนาดเล็กในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5

 

ตำนานความเชื่อ

-

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

ในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว รัชกาลที่ 5 พระองค์ทรงโปรดฯให้สร้างพระราชวังขนาดเล็กบนเขานี้ และไม่ปรากฏว่าได้รับพระราชทานนามอย่างใดไว้ ชาวเมืองราชบุรีเรียกกันแต่เพียงว่า "เขาวัง" มาจนถึงทุกวันนี้ เหตุที่สร้างพระราชวังนี้ขึ้นมานั้น เนื่องจากพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว ได้เสด็จไปประพาสบนยอดเขานี้เมื่อ พ.ศ.2414 ทรงพอพระราชหฤทัย จึงโปรดให้สมเด็จเจ้าพระยามหาศรีสุริยวงศ์ดำเนินการจัดสร้างพระราชวังขึ้นบนยอดเขา และสมเด็จเจ้าพระยาบรมมหาศรีสุริยวงศ์ได้มอบหมายให้พระยาเพชรบุรี ซึ่งเคยเป็นนายงานสร้างพระนครคีรีที่จังหวัดเพชรบุรีตั้งแต่ครั้งรัชกาลที่ 4 เป็นแม่กองสร้างพระราชวังบนเขาสัตตนาถ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    -
ลักษณะ        ภูมิประเทศ    เขาหินอัคนีขนาดเล็ก
ดิน    มีการพัฒนาถนนลาดยางทั้งมด
น้ำ    -
ขยะ    -
ภูมิทัศน์    เนินเขาเตี้ยๆ มีวัดเขาวังอยู่บนยอดเขาสามารถมองเห็นทิวทัศน์ของเมืองราชบุรี บริเวณเชิงเขามีโรงเรียนวัดเขาวัง

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่เป็นไม้ต่างถิ่นนำมาปลูกประดับเพื่อความสวยงาม
สัตว์ป่า    -

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

วัดเขาวัง

สุนทรียภาพและการพัฒนาทางกายภาพ

การเข้าถึงสะดวกมีการพัฒนาสิ่งอำนวยความสะดวกขั้นพื้นฐานครบครัน และมีการแบ่งสัดส่วนพื้นที่ใช้ประโยชน์ชัดเจน

โครงการพัฒนา

-

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บันได เส้นทางเดิน  ถนนลาดยาง ถังขยะ ระบบไฟฟ้า รูปปั้นพระพุทธรูป ลานจอดรถ ห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีรูปภาพ -