สถานที่ตั้ง

จังหวัด อุทัยธานี อำเภอ อำเภอห้วยคต ตำบล ทองหลาง 61170

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

โป่งพุร้อน

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำพุร้อนสมอทอง สร้างขึ้นเมื่อ ปี พ.ศ. 2540 อยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว มีการสร้างบริเวณน้ำร้อนให้เป็นสวนหย่อมขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ำซึ่งเป็นน้ำพุร้อนแบบธรรมชาติขนาดเล็กที่ผุดขึ้นมาผิวดินโดยไหลผ่านช่องเขาสองลูก ซึ่งถือเป็นน้ำพุร้อนแห่งเดียวของประเทศไทยที่มีน้ำล้อมรอบ และอยู่ต่อเนื่องกับเขตอนุรักษ์พันธุ์สัตว์ป่าห้วยขาแข้ง น้ำพุที่ผุดนี้ ใส มีกลิ่นกำมะถันฉุน และมีอุณหภูมิ 68 องศาเซลเซียส ร้อนขนาดต้มไข่สุกภายใน 5 นาที โดยน้ำจะไหลลาดตามหินของภูเขาลงไปรวมกับน้ำในลำห้วยคอกควาย ปัจจุบันได้รับการปรับปรุงให้เป็นบ่อน้ำพุร้อน เป็นจุดชมทิวทัศน์ และพระอาทิตย์ตก

 

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีฯ  เคยเสด็จ ณ แหล่งท่องเที่ยวน้ำพุร้อนสมอทอง ตำบลทองหลาง อำเภอห้วยคต  จังหวัดอุทัยธานี  เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2552

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ลักษณะธรณีวิทยา ข้อมูลกรมทรัพยากรธรณี 2550,หินที่เป็นหินชั้นน้ำบาดาล และเป็นชั้นน้ำพุร้อนในพื้นที่ คือหินแกรนิตในยุคไทรแอสซิกที่ครอบคลุมพื้นที่หลายร้อยตารางกิโลเมตร และเป็นหินที่มีรอยแตกซึ่งสัมพันธ์และเชื่อมโยงกับรอยเลื่อนในพื้นที่สองแนว คือแนวตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันตกเฉียงใต้ และตะวันออกเฉียงเหนือ -ตะวันออกเฉียงใต้  และหินที่พบใหม่คือ หินไนส์ซึ่งเป็นหินแปรที่มีต้นกำเนิดจากหินแกรนิต และแร่ควอทซ์ที่เป็นสายแร่ตัดเข้ามาในหินแกรนิตในพื้นที่  ส่วนแหล่งพลังความร้อนใต้พิภพที่ทำให้เกิดน้ำพุร้อนที่มีอุณหภูมิ 50 องศาเซลเซียส 

ในอดีต สภาพธรรมชาติเดิมของแอ่งน้ำเป็นป่าไผ่มีน้ำพุร้อนผุดขึ้นมาเป็นแอ่งน้ำ  น้ำร้อนมีอุณหภูมิสูงกว่านี้ แต่ภายหลังมีการเปลี่ยนแปลงสภาพของพื้นที่จนสภาพเดิมหายไป กอปรกับการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำทำให้น้ำผิวดินจากอ่างเก็บน้ำ ซึ่งเป็นน้ำเย็นไหลซึมเข้ามาผสม จึงทำให้อุณหภูมิของน้ำลดลง

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

มีการดูแลรักษาความสะอาด ความเป็นระเบียบ มีห้องน้ำเพียงพอ มีป้ายบอกตามจุดและสถานที่ต่า่งๆ ชัดเจน มีทางลาดและทางเดินสำหรับผู้พิการ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ - ใช้บ่อน้ำแร่แช่เท้า และแช่ตัว  นวดแผนไทยเพื่อสุขภาพ

โครงการพัฒนา

- โครงการพัฒนาอยู่ในโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยขุนแก้ว มีการสร้างบริเวณน้ำร้อนให้เป็นสวนหย่อมขึ้นมากลางอ่างเก็บน้ำ และมีโครงการสร้างอาคารต่างๆ เช่น อาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว ห้องน้ำ  อาคารแช่ตัว และพื้นที่แช่เท้า 

- โครงการติดตั้งระบบพลังงานแสงอาทิตย์บนหลังคา

- โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์บริเวณบ่อน้ำพุร้อนเป็นจุดชมวิวทิวทัศน์ และจุดชมพระอาทิตย์ตก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

  เนื่องจากพื้นที่ตั้งอยู่ริมอ่างเก็บน้ำมีวิวทิวทัศน์สวยงาม ทางอบต.จึงเปิดให้เป็นสวนสาธารณะ   และมีอาคารอำนวยความและสิ่งอำนวยความสะดวก ดังนี้    มีอาคารต่างๆ เช่น อาคารอำนวยการหรืออาคารต้อนรับนักท่องเที่ยว  ห้องพักรับรอง  ห้องประชุม  อาคารแช่ตัว พื้นที่แช่เท้า ห้องน้ำ ห้องน้ำคนพิการ  ลานจอดรถ    ขอบบ่อน้ำร้อน  บ่อบำบัดน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย ร้านค้า และห้องควบคุมระบบไฟฟ้า                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทโป่งพุร้อน
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
สิ่งอำนวยความสะดวก