สถานที่ตั้ง

จังหวัด น่าน อำเภอ อำเภอปัว ตำบล ศิลาเพชร 55120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกศิลาเพชรเป็นน้ำตกขนาด มี 3 ชั้น และเป็นน้ำตกที่เกิดขึ้นในลำน้ำย่างซึ่งเป็นแม่น้ำสายหลักของตำบล มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำตกเหมาะแก่การเล่นน้ำและมีน้ำไหลตลอดปี สายน้ำตกลงมาจากหน้าผาดอยภูคาหลายชั้นลดหลั่นกันไป ภายในน้ำตกมีน้ำตกที่ใสสะอาด โขดหินอันสวยงาม ต้นไม้ที่ร่มรื่น ทั้งสองฝั่งของน้ำตกจะเป็นหน้าผาลาดชัน บริเวณธารน้ำตกด้านล่างมีผาหินขนาดใหญ่โอบล้อมทั้งสองด้าน สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ของป่าเบญจพรรณและป่าดิบเขา และประกอบไปด้วยมีผีเสื้อหลากหลายชนิด

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณต้นน้ำของน้ำตกเป็นเทือกเขาที่สลับซับซ้อน น้ำตกศิลาเพชรตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 350 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง สภาพพื้นที่เป็นที่ลาดเชิงเขา ขนาบด้วยเชิงเขาทั้งสองด้าน
  • น้ำ น้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเดินจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าดิบเขา และป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ต่างๆ เช่น ยาง ตะเคียน จำปีป่า ประดู่ แดง สัก เป็นต้น รวมทั้ง ปาล์มขนาดใหญ่ หวาย ผักกูด ไผ่ และหญ้าเพ็ก เป็นต้น และยังมีพันธุ์ไม้หายาก ที่จะพบเห็นได้ภายในน้ำตกอีกหลายชนิด
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบเห็นภายในพื้นที่ ได้แก่ ช้างป่า วัวแดง กระทิง กวางป่า เก้ง หมูป่า และผีเสื้อหลายชนิด เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

     ฝายน้ำย่างทดน้ำจากหน้าน้ำตกไปใช้เพื่อการเกษตร

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก