สถานที่ตั้ง

จังหวัด ประจวบคีรีขันธ์ อำเภอ อำเภอทับสะแก ตำบล ห้วยยาง 34220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นน้ำตกที่สวยงามมี 5 ชั้น สภาพพื้นที่บริเวณน้ำตกชุ่มชื่นสวยงาม           มีโขดหินขนาดใหญ่มากมาย รวมทั้งชั้นหินที่มีลักษณะเป็นแอ่งน้ำ ซึ่งมี  ธารน้ำไหลงสู่เบื้องล่างอีกชั้นหนึ่ง บางพื้นที่มีลักษณะของโขดหินที่เป็นชะง่อนหินเตี้ยๆ มีสายน้ำไหลจากด้านบนสวยงาม

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต              และหินลูกรัง
ลักษณะภูมิประเทศ    มีต้นน้ำมาจากเทือกเขาตะนาวศรี ชื่อ ลำห้วยยาง ที่ตั้งน้ำตกอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขาของเขาหลวงซึ่งเป็นยอดที่สูงที่สุดในอุทยานแห่งชาติน้ำตกห้วยยาง ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง 
น้ำ    มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง
ขยะ    ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    สังคมพืชที่พบในพื้นที่น้ำตกห้วยยาง เป็นป่าเบญจพรรณ มีพันธุ์ไม้ เช่น เสลา ตะแบก และไทร เป็นต้น พืชพื้นล่างเป็นไผ่ชนิดต่างๆ 
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่พบมาก และเห็นได้ง่าย คือ ลิงกัง หมูป่า เม่น กระรอก ค้างคาว และนกนานาชนิด ได้แก่ นกกาฮัง นกเขาเปล้า นกขุนทอง และนกปรอด เป็นต้น

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาเส้นทางเดินชมน้ำตก 
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่