สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอป่าพะยอม ตำบล ลานข่อย 93110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกหนานปลิวเกิดจากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาบรรทัดตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นน้ำตกสูงชันมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวลงไปเล่นน้ำได้ ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกัน

ประวัติศาสตร์ และโบราณคดี

เคยเป็นที่อยู่ของคอมมิวนิสต์ ในจังหวัดพัทลุง จึงยังคงเป็นธรรมชาติที่สวยงาม เนื่องจากไม่มีใครกล้าเข้าไปตัดไม้ทำลายป่า ทำให้ป่าไม้ยังคงอุดมสมบูรณ์ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต และหินปูน ลักษณะภูมิประเทศ สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสูงสลับซับซ้อน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้  ส่วนหน้าน้ำมีน้ำไหลตลอดทั้งปีน้ำลดลงในฤดูแล้ง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน และฉก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น สัตว์ป่า สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจง ค่างแว่นถิ่นใต้ และชะมดแปลงลายแถบ เป็นต้น นก เช่น นกยางไฟหัวสีเทา นกคัดคูสีทองแดง นกบั้งรอกปากแดง นกกระเต็นแดง และนกเงือกหัวหงอน เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่าจักร ตะพาบน้ำ เห่าช้าง ตุ๊ดตู่ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบ กบหงอนมลายู กบชะง่อนหินเมืองใต้ และกบเขาหลังตอง เป็นต้น แมลง เช่น ผึ้งหลวง ด้วงดีดหนวดไผ่และด้วงกว่างห้าเขาเป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

เป็นที่ท่องเที่ยวพักผ่อน 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -