สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ อำเภอบัวเชด ตำบล จรัส 32230

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกไตรคีรี  ตั้งอยู่ที่ตำบลจรัส อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ แต่เดิมเรียกว่า น้ำตกทมอบัก ซึ่งหมายถึง หินหัก ซึ่งเป็นลักษณะของหินทรายบริเวณผาน้ำตกที่หักลงมา ชื่อไตรคีรีตั้งขึ้นมาใหม่ เพราะน้ำตกแห่งนี้มีต้นน้ำมาจากภูเขา 3 ลูก ของเทือกเขาพนมดงรัก คือ เขาชาด เขานพ และเขาพนมยาว เป็นน้ำตกที่ตั้งอยู่ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของสภาพป่าตามธรรมชาติ น้ำตกมีความสูงประมาณ 2 เมตร กว้างประมาณ 10 เมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

น้ำตกมีลักษณะเป็นหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

สภาพแวดล้อมมีความอุดมสมบูรณ์ 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้เป็นที่เที่ยวน้ำตก  เดินป่า ศึกษาธรรมชาติ 

ท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -