สถานที่ตั้ง

จังหวัด เชียงราย อำเภอ อำเภอเมืองเชียงราย ตำบล บ้านดู่ 57100

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกโป่งพระบาท  เป็นน้ำตกแบบแก่ง มีลักษณะเป็นแก่งหิน มีความลาดชันไม่มากนัก ลักษณะการไหลของน้ำที่ลดหลั่นกันเป็นชั้นๆ ลงมา มีความต่างระดับกันไม่มาก  มีน้ำใสไหลเย็นให้เล่นตลอดทั้งปี และรอบล้อมไปด้วยป่าเขามีความร่มรื่น จากต้อนไม้นานาชนิด ทั้งไม้ใหญ่และไม้เล็ก

น้ำตกโป่งพระบาท เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีลักษณะเป็นลำธารน้ำไหลทอดไปตามแก่งหินต่างๆ เช่น  แก่งกระดานลื่น แก่งจู๋จี๋ และ แก่งรื่นรมย์ เป็นต้น 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

บริเวณใกล้ๆ กับน้ำตกโป่งพระบาทยังมี น้ำพุร้อนโป่งพระบาท ให้นักท่องเที่ยวได้อาบน้ำแร่ธรรมชาติ แช่ผ่อนคลายให้สบายตัว 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

สภาพแวดล้อมเป็นป่าที่สมบูรณ์มีพันธุ์ไม้มากมาย ไม้ใหญ่และไม้เล็ก 

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ท่องเที่ยวพักผ่อน

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

ร้านอาหาร              ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว             มัคคุเทศก์ท้องถิ่น            ศูนย์บริการสำหรับผู้พิการ

ระบบกำจัดขยะ- ฝังกลบขยะ

ระบบไฟฟ้า- การไฟฟ้า

ระบบน้ำใช้   - ประปา

ระบบรักษาความปลอดภัย- หน่วยปฐมพยาบาลเบื้องต้น

ระบบการสื่อสาร- สัญญาณ wifi- สัญญาณโทรศัพท์

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -