สถานที่ตั้ง

จังหวัด พะเยา อำเภอ อำเภอภูซาง ตำบล ภูซาง 56110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกหินปูนชั้นเดียวขนาดเล็กมีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี สูงประมาณ 25 เมตร จุดเด่นของน้ำตกภูซางอยู่ตรงที่เป็นกระแสน้ำอุ่น อุณหภูมิประมาณ 35 องศาเซลเซียส น้ำใส ไม่มีกลิ่นของกำมะถัน สามารถอาบน้ำ เล่นน้ำ เนื่องจากต้นน้ำเป็นบ่อน้ำซับอุ่น สภาพป่ารอบบ่อน้ำซับอุ่นเป็นป่าดิบชื้นที่มีความอุดมสมบูรณ์

   

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ โอบล้อมด้วยแนวเขาของดอยม่อนเลี้ยม ที่แผ่ตัวครอบต้นน้ำของน้ำตกภูซาง ลำน้ำของต้นน้ำนี้ไหลจากร่องเขาที่โอบล้อมในแต่ละด้านลงมารวมกันที่ต้นน้ำที่เป็นต้นกำเนิดของน้ำตกภูซาง ลักษณะทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา โดยตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูง 440-460 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ มีลักษณะของป่าเบญจพรรณ พืชพรรณที่พบ เช่น สักแดง ประดู่ มะค่าโมง ตะแบก เก็ดแดง เป็นต้น  
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่อาจพบได้ในบริเวณน้ำตก เช่น เก้ง หมูป่า ลิง ค่าง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ร้านค้าสวัสดิการ บ้านพัก ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ห้องประชุมสัมมนา ลานจอดรถ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก