สถานที่ตั้ง

จังหวัด ขอนแก่น อำเภอ อำเภอโคกโพธิ์ไชย ตำบล บ้านโคก 40160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำขนาดใหญ่ เป็นแหล่งวิถีชีวิตคนในชุมชน ประชาชนออกหาปลา ฤดูฝนมีสัตว์น้ำให้ชาวบ้านได้ออกจับปลาหาเลี้ยงชีพ และครอบครัว

ประเภทการใช้ประโยชน์

- ประโยชน์ทางด้านการเกษตร

- ประชาชนจับปลาเป็นอาชีพเพื่อเลี้ยงครอบครัว

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -