สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุรินทร์ อำเภอ อำเภอรัตนบุรี ตำบล รัตนบุรี 32130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

- เป็นแหล่งน้ำธรรมชาติที่มีน้ำท่วมทุกปีในหน้าน้ำหลาก ประชาชนใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรเป็นหลัก และประชาชนใช้ในการหาปลาในกุดเฒ่ามณีมาประกอบอาหาร และจับปลาขายเป็นอาชีพเสริมในครอบครัว   เป็นแหล่งน้ำที่มีความหลากหลายทางชีวภาพ

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตร   

ประโยชน์ด้านอาหารในครัวเรือนโดยจับปลามาทำอาหาร

เป็นอาชีพให้กับประชาชนในพื้นที่  เช่า  อาชีพจับปลาแบบประมงพื้นบ้าน

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -