สถานที่ตั้ง

จังหวัด อ่างทอง อำเภอ อำเภอโพธิ์ทอง ตำบล บางพลับ 14120

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แม่น้ำน้อย เป็นแม่น้ำสายเล็ก ๆ ที่แยกจากแม่น้ำเจ้าพระยาที่อำเภอเมืองชัยนาท จังหวัดชัยนาท    เป็นเส้นแบ่งเขตระหว่างอำเภอโพธิ์ทอง จังหวัด

อ่างทอง  เข้าเขตจังหวัดอ่างทอง ผ่านอำเภอโพธิ์ทองและอำเภอวิเศษชัยชาญ 

 แม่น้ำน้อยยังเป็นสถานที่แห่งแรกที่มีการค้นพบปลาในสกุล Sikukia หรือปลาน้ำฝาย อันเป็นปลาน้ำจืดในวงศ์ปลาตะเพียน (Cyprinidae) 

ประเภทการใช้ประโยชน์

ประโยชน์การใช้น้ำทางด้านการเกษตร  อุปโภคบริโภคในครัวเรือน  และการสูบน้ำไปใช้ทางการประปา 

ปล่อยพันธ์ุปลา ให้ประชาชนจับเป็นอาหาร จับเพื่อเลี้ยงชีพคนในครอบครัว เป็นต้น

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -