สถานที่ตั้ง

จังหวัด อ่างทอง อำเภอ อำเภอสามโก้ ตำบล สามโก้ 14160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำธรรมชาติที่มีมายาวนาน  ไหลผ่านหลายชุมชน หลายหมู่บ้าน  มีน้ำไหลตลอดปีมีความอุดมสมบูรณ์  

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์น้ำด้านการเกษตร

ประโยชน์ให้ประชาชนในพื้นที่จับสัตว์น้ำเพื่อการเลี้ยงชีพและครอบครัว 

ปล่อยปลาขยายพันธุ์ปลา

โครงการพัฒนา

ขุดลอกคลองบริเวณตื้นเขินให้มีการกักเก็บน้ำ และระบายน้ำ

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -
- ไม่มีข้อมูล -