สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอทรายทองวัฒนา ตำบล ถาวรวัฒนา 62190

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

แหล่งน้ำ

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นคลองธรรมชาติที่มีขนาดใหญ่ อยู่ในพื้นที่ตำบลถาวรวัฒนา และตำบลท่าทราย อำเภอทรายทองวัฒนา  และอำเภอคลองขลุง  น้ำในคลองไหลมาจากแม่น้ำปิง และมีน้ำใช้ตลอดปี แต่ช่วงฤดูแล้งน้ำจะน้อยลงตามสายแม่น้ำปิง  ส่วนทางด้านใต้จะเป็นส่วนในพื้นที่ของอำเภอคลองขลุง

ประเภทการใช้ประโยชน์

ใช้ประโยชน์ทางด้านการเกษตรเป็นหลัก  

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทแหล่งน้ำ
- ไม่มีรูปภาพ -