สถานที่ตั้ง

จังหวัด พะเยา อำเภอ อำเภอเมืองพะเยา ตำบล บ้านต๊ำ 56000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     น้ำตกจำปาทองมีต้นน้ำมาจากดอยหลวง เป็นน้ำตก 6 ชั้น ความสูงแต่ละชั้นประมาณ 20 เมตร ลักษณะสูงชัน น้ำใสสะอาดไหลสม่ำเสมอตลอดปี น้ำไหลจากโขดหินขนาดใหญ่ลงมาสู่เบื้องล่าง มีแอ่งน้ำให้ลงเล่นน้ำหลายแห่ง มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติเป็นระยะทาง 2.2 กิโลเมตรเป็นทางเดินผ่านป่าดิบแล้ง ใช้เวลาเดินทางประมาณ 2 ชั่วโมง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะพื้นที่ลาดเทลงมาตามเชิงเขาทำให้เกิดลำน้ำลงสู่พื้นที่เชิงเขาทางด้านล่าง อยู่ที่ระดับความสูง 750-650 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  • ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ลักษณะพืชพรรณเป็นสังคมป่าดิบชื้น มีต้นไม้ขนาดใหญ่ขึ้นอยู่หนาแน่น เดิมมีต้นจำปาทองมาก เชื่อว่ามีนางฟ้าสถิตย์อยู่จึงตั้งชื่อน้ำตกตามพรรณไม้ดังกล่าว
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นได้ในพื้นที่ เช่น เก้ง หมาไน เสือปลา หมูป่า ชะนี กระรอกบิน กิ้งก่าบิน เป็นต้น

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก