สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอเมืองพัทลุง ตำบล ลำสินธุ์ 93000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกบ้านโตนหรือน้ำตกโตนแพรทองเป็นน้ำตกขนาดกลางมีลักษณะเป็นสายน้ำไหลลดหลั่นผ่านโขดหินก้อนใหญ่น้อย สามารถลงเล่นน้ำได้

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินทรายและหินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นป่า ภูเขา เนิน และที่ราบสูง ซึ่งค่อย ๆ ลาดต่ำลงมาทิศตะวันออกจนจดทะเลสาปสงขลา
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน ฉก ฯลฯ พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมหลายชนิด เช่น เลียงผา สมเสร็จ  หมีคน เสือปลา เก้ง กระจงควาย ค่างแว่นถิ่นใต้ ชะมดแปลงลายแถบ หมาไม้ และสัตว์ประเภทอื่น คือนก สัตว์เลื้อยคลาน  สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก  ปลา และแมลง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

โครงการพัฒนา

เขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้า
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถและที่นั่งพัก
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก