สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอตะโหมด ตำบล ตะโหมด 93160

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกหม่อมจุ้ย มีชั้นน้ำตกเตี้ยๆ แต่มีหลายชั้นลดหลั่นลงไปตามธารน้ำตกที่เต็มไปด้วยโขดหินบางชั้นก็มีแอ่งน้ำตื้นๆให้เล่นน้ำได้อย่างปลอดภัย  จึงเหมาะกับนักท่องเที่ยวที่มาเที่ยวกันแบบครอบครัวและมีเด็กๆ มาเที่ยวด้วยสามารถลงเล่นน้ำได้โดยเป็นอันตราย น้ำตกหม่อมจุ้ยยังมีลานกว้างเหมาะแก่การพักผ่อนหย่อนใจ
 

 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ทิศตะวันตก เป็นภูเขาสูงมีความสลับซับซ้อนลดต่ำ       ลงมาทางทิศตะวันออก มีพื้นที่ราบ หรือลูกเนิน     66.43 % เป็นภูเขา 33.54%
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
ขยะ    พบเห็นขยะเล็กน้อย
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พืชพรรณเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้นและยังคงสภาพสมบูรณ์
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่พบเห็นมีทั้งสัตว์ขนาดเล็กและขน่าดใหญ่เนื่องจากพื้นที่ยังมีสภาพเป็นป่าสมบูรณ์

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาที่นั่งพัก 
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก