สถานที่ตั้ง

จังหวัด พัทลุง อำเภอ อำเภอป่าพะยอม ตำบล ลานข่อย 93110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติท้องถิ่น

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกหนานปลิวเกิดจากแหล่งน้ำซับบนเทือกเขาบรรทัดตกลงมาเป็นแอ่งน้ำน้อยใหญ่ไหลลงสู่อ่างเก็บน้ำห้วยน้ำใส เป็นน้ำตกสูงชันมีแอ่งน้ำน้อยใหญ่ที่สามารถให้นักท่องเที่ยวสามารถลงไปเล่น ซึ่งมีอยู่ทั้งหมด 7 ชั้น  แต่ละชั้นมีความสวยงามที่แตกต่างกัน
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    สภาพภูมิประเทศเป็นเทือกเขาสูงซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของเทือกเขาบรรทัด มีภูเขาสูงสลับซับซ้อนมากมายที่วางตัวตามแนวเหนือ-ใต้ 
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำลดลงในฤดูแล้ง
ขยะ    ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    ส่วนใหญ่มีสภาพเป็นสังคมพืชป่าดิบชื้น พันธุ์ไม้ที่พบ ได้แก่ ตะเคียนทอง หลุมพอ ยาง กระบาก จำปาป่า พิกุล ไข่เขียว นาคบุตร พญาไม้ หลาวชะโอน หมากพน และฉก เป็นต้น พืชพื้นล่างได้แก่ ช้างร้องไห้ หวาย กล้วยไม้ป่า สมุนไพร และว่านชนิดต่างๆ เป็นต้น
สัตว์ป่า    สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม เช่น เลียงผา สมเสร็จ หมีคน เสือปลา เก้ง กระจง ค่างแว่นถิ่นใต้ และชะมดแปลงลายแถบ เป็นต้น นก เช่น นกยางไฟหัวสีเทา นกคัดคูสีทองแดง นกบั้งรอกปากแดง นกกะเต็นแดง และนกเงือกหัวหงอน เป็นต้น สัตว์เลื้อยคลาน เช่น เต่าจักร ตะพาบน้ำ เห่าช้าง ตุ๊ดตู่ สัตว์สะเทินน้ำสะเทินบก สำรวจพบ กบหงอนมลายู กบชะง่อนหินเมืองใต้ และกบเขาหลังตอง เป็นต้น แมลง เช่น ผึ้งหลวง ด้วงดีดหนวดไผ่ และด้วงกว่างห้าเขา เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น