สถานที่ตั้ง

จังหวัด พิษณุโลก อำเภอ อำเภอวังทอง ตำบล แก่งโสภา 65220

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกที่มีลานกว้างมาก มีชั้นเดียวเป็นโขดหิน สูงประมาณ 30 เมตร กว้าง ประมาณ 50 เมตร เป็นลำน้ำเดียวกับน้ำตกแก่งโสภา มีลักษณะคล้ายม่านตกลงมาเป็นปอยสวยงาม บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง ปลูกไม้ดอกไม้ประดับตกแต่ง มีศาลาพักผ่อน และเป็นน้ำตกที่อยู่กลางชุมชนบ้านปอยมีถนนข้ามลำน้ำเป็กตรงพื้นที่เหนือน้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะอยู่บริเวณที่ราบเชิงเขา ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 100 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ บริเวณโดยรอบเป็นสวนป่าเขากระยาง 
  • สัตว์ป่า ไม่พบเห็นสัตว์ป่าในบริเวณน้ำตก

ประเภทการใช้ประโยชน์

     เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก