สถานที่ตั้ง

จังหวัด เพชรบูรณ์ อำเภอ อำเภอเขาค้อ ตำบล เขาค้อ 67270

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกขนาดใหญ่ มีน้ำไหลตลอดปี เป็นน้ำตกชั้นเดียว สายน้ำไหลผ่านหน้าผาหินกว้างสูงประมาณ 10 เมตร มองเห็นคล้ายม่านน้ำ ตกลงสู่เบื้องล่างกระทบหินน้ำกระเชนสวยงาม มีลานกว้าง สำหรับเล่นน้ำ สามารถพักผ่อน รับประทานอาหาร ลงเล่นน้ำ บริเวณใกล้ ๆ น้ำตกมาเล็กน้อย มีบ้านพักของ ผกค. ที่เคยอาศัยอยู่ มีสิ่งของเครื่องใช้ เช่น เช่น ครกตำข้าวที่ ผกค. สร้างขึ้นโดยใช้พลังน้ำตกช่วยเคลื่อนกังหันตำข้าว เป็นต้น คาดว่าเคยเป็นแหล่งผลิต และสะสมเสบียงอาหารของ ผกค. ซึ่งสิ่งของบางอย่างก็ยังคงเหลือให้ได้ชมอยู่

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

       ลักาณะทางธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้มีลักษณะเป็นหินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ด้านบนของน้ำตกศรีดิษฐ์เป็นที่ลาดสันเขาที่ค่อนข้างราบ อยู่ระหว่างร่องเขาของเขาค้อ ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 679 เมตรจากระดับน้ำทะเล ปานกลาง 
        น้ำ ในช่วงฤดูฝนน้ำจะมีปริมาณมาก ในฤดูร้อนน้ำจะไหลเอื่อยๆแต่ไม่แห้งขอด
        ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ป่าไม้ที่อยู่บริเวณนี้เป็นป่าเบญจพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบเห็นได้ในพื้นที่ป่ารอบข้างน้ำตก เช่น ประดู่ แดง มะค่าโมงตะเคียนทอง ก่อ เป็นต้น
        สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบได้ในพื้นที่ข้างเคียง เช่น หมูป่า กระจง เม่น กระต่ายป่า ค่าง อีเห็น ตะกวด ไก่ป่า ลิงลมหรือนางอาย งูชนิดต่างๆ นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ อีกกว่า 100 ชนิด และความหลากหลายของผีเสื้อ

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ที่กั้นรอบน้ำตก เก้าอี้นั่ง
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก