สถานที่ตั้ง

จังหวัด แพร่ อำเภอ อำเภอร้องกวาง ตำบล ห้วยโรง 54140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดเล็ก มีชั้นน้ำตก 2 ชั้น สูงประมาณ 15 เมตร สายน้ำตก ลงมาบนโขดหิน มีแอ่งน้ำรองรับ สภาพโดยรอบเป็นสวนรุกขชาติห้วยโรง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ น้ำตกมีลักษณะเฉพาะเป็นหน้าผากว้าง มีระดับความสูงประมาณ 355 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นที่ราบลาดเอียง
  • น้ำ น้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พื้นที่รอบน้ำตกเนื่องจากเป็นพื้นที่ของสวนรุกชาติห้วยโรง จึงค่อนข้างมีการดูแลรักษาเป็นป่าที่ค่อนข้างสมบูรณ์ ประกอบด้วยพันธุ์ไม้หลายชนิด เช่น สัก มะค่าโมง ยมหอม ยมหิน เติม ดีหมีมะซาง จำปีป่า ยาง แดง เป็นต้น
  • สัตว์ป่า นก แมลง และสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู อีเห็น เป็นต้น

 

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

     มีการบริหารจัดการในการกักเก็บน้ำด้านบนของน้ำตกให้มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ร้านค้าสวัสดิการ และห้องน้ำ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก