สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอเขาชะเมา ตำบล น้ำเป็น 21110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเขาชะเมามีต้นกำเนิดมาจากยอดเขาชะเมา ไหลลงมาเป็นระยะทาง 3 กิโลเมตร ลักษณะเป็นธารน้ำใส รองรับน้ำตกขนาดใหญ่ ไหลเป็นลำดับชั้นทั้งหมดรวม 8 ชั้น ได้แก่ วังหนึ่ง ลักษณะเป็นสายน้ำที่ไหลผ่านโขดหินน้อยใหญ่คล้ายกับแก่งในลำธาร มีแอ่งน้ำตามจุดต่างๆวังมัจฉา มีแอ่งน้ำขนาดใหญ่และลึก ซึ่งเป็นแหล่งอาศัยของเหล่าปลาพลวงจำนวนมาก บริเวณด้านเหนือของแอ่งมีชั้นน้ำตกที่สวยงามไหลลดหลั่นกันลงมา วังมรกต มีแอ่งน้ำใสสีเขียวมรกตเหมือนกับสระว่ายน้ำธรรมชาติ ด้านล้างมีโขดหินขนาดใหญ่ลาดเอียงลงไปสู่แอ่งน้ำให้นักท่องเที่ยวได้ลงไปเล่น วังไทรงาม มีแอ่งน้ำลึกที่มีต้นไทรขึ้นอยู่โดยรอบเป็นจำนวนมาก ผากล้วยไม้ ในช่วงต้นปีจะมีกล้วยไม้หลากหลายชนิดขึ้นอยู่บนผาน้ำตก ออกดอกหลากสีสรรให้ได้ชม ช่องแคบ ชั้นนี้มีลักษณะของสายน้ำที่ไหลมาตามซอกหินเป็นชั้นๆ ในระยะทางยาว น้ำตกหกสายชั้นนี้มีความสูงกว่า 7 เมตร ชั้นนี้สวยงามที่สุด โดยเฉพาะในช่วงฤดูแล้งจะเห็นน้ำไหลลงมาเป็นสายถึง 6 สาย สวยงามมาก และจะมีแอ่งน้ำใสเย็นฉ่ำให้ได้ลงเล่น และผาสูง ชั้นสุดท้าย จุดสูงสุดของน้ำตก ห่างจากชั้น 7 ถึง 1 กิโลเมตร ทางเดินค่อนข้างลำบาก เมื่อมาถึงจะพบกับสายน้ำที่ไหลบ่าลงมาจากหน้าผาสูงแตกเป็นละอองปกคลุมไปทั่ว

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินยุคเพอร์เมียนลักษณะเป็นหินปูน
ลักษณะภูมิประเทศ    อยู่ท่ามกลางภูเขาสลับซับซ้อน ตั้งอยู่ที่ความสูงประมาณ 380 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โอบล้อมไปด้วย    ภูเขาลูกโดด จึงเหมือนกับอยู่ลึกในพื้นที่ที่เป็นหุบเขา  ตัวพื้นที่น้ำตกมีความลาดชันลงมาตามแนวลาดเขา
น้ำ    มีปริมาณน้ำมากในฤดูฝน
ขยะ    พบขยะตามเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    พันธุ์ไม้เด่นที่พบได้มากในบริเวณน้ำตก เช่น ต้นไทร และที่สำคัญยังมีต้นยางกล่องยักษ์ซึ่งเป็นต้นยางที่มีขนาดใหญ่ที่สุดของจังหวัดระยอง 
สัตว์ป่า    สัตว์ป่าที่สำคัญ และพบเห็นได้ง่ายในพื้นที่ คือ ปลาพลวง ซึ่งเป็นปลาน้ำจืดขนาดใหญ่อาศัยอยู่ชุกชุม นอกจากนี้ยังมีนกชนิดต่างๆ และผีเสื้อที่สามารถพบเห็นในพื้นที่อีกด้วย

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก