สถานที่ตั้ง

จังหวัด ระยอง อำเภอ อำเภอวังจันทร์ ตำบล ป่ายุบใน 21210

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

เป็นน้ำตกที่อยู่ในสำนักสงฒ์น้ำตกธรรมรส มี 2 ชั้น บริเวณรอบน้ำตกมีสิ่งก่อสร้างทางศาสนาจำนวนมากจนทำให้สูญเสียสภาพธรรมชาติ นักท่องเที่ยวส่วนใหญ่มาเพื่อปฏิบัติธรรมในสำนักสงฆ์มากกว่าที่จะมาเที่ยวชมน้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    บริเวณน้ำตกค่อนข้างลาดชันแต่ไม่สูงมาก ส่วนพื้นที่ด้านล่างน้ำตกเป็นที่ราบ
น้ำ    มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
ขยะ    พบเห็นขยะบริเวณน้ำตกเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    เป็นกลุ่มป่าขนาดเล็กรอบน้ำตก พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชในท้องถิ่น 
สัตว์ป่า    สัตว์ขนาดเล็ก เช่น นก กระรอก เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อเป็นแหล่งพักผ่อนหย่อนใจของผู้มาปฏิบัติธรรมและการศึกษาวิจัยในท้องถิ่น

โครงการพัฒนา

มีเขื่อนและสนามกอล์ฟตอนบนของน้ำตก

 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

บริเวณน้ำตกมีสิ่งก่อสร้างจำนวนมาก เช่น รูปปั้น ศาลา ที่พัก เป็นต้น โดยส่วนใหญ่เป็นสิ่งก่อสร้างด้านศาสนา
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ