สถานที่ตั้ง

จังหวัด บึงกาฬ อำเภอ อำเภอเซกา ตำบล บ้านต้อง 38150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกเจ็ดสีเป็นน้ำตกที่สวยงามมากโดยเฉพาะในช่วงฤดูฝน มี 4 ชั้นเกิดจากธารน้ำของห้วยกะอามไหลมาตามหน้าผาหินทรายสูงและแผ่กว้างเป็นทางยาว สายน้ำตกกระทบหินเบื้องล่างเกิดเป็นละอองไอน้ำยามเมื่อกระทบกับแสงแดดทำให้เกิดสีต่างๆ ขึ้น จึงเรียกว่า น้ำตกเจ็ดสี 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ ความสูงจากระดับน้ำทะเลปานกลางเฉลี่ยประมาณ 150-300 เมตร บริเวณน้ำตกมีแนวสันเขาเป็นผาหินกับลานหินที่มีทางยาว 3 – 5 กิโลเมตร
        น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี แต่ปริมาณน้ำน้อยในฤดูแล้ง
        ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางบ้างเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ สภาพป่าส่วนใหญ่เป็นป่าดิบแล้ง ป่าทุ่งหญ้า  ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าไผ่ กระจัดกระจายทั่วไป พันธุ์ไม้สำคัญที่พบ คือ ไม้ยาง ตะเคียนทอง ตะเคียนหิน พยุง มะค่าโมง กะบาก ไม้ก่อ ส่วนไม้พื้นล่างเป็นไม้จำพวกหวาย ปาล์ม และไม้ไผ่
       สัตว์ป่า สัตว์ป่า ได้แก่ ช้างป่า กระจก หมูป่า อีเห็น ลิง เก้ง นกชนิดต่าง ๆ ค้างคาว ไก่ป่า และไก่ฟ้า เป็นต้น สำหรับสัตว์ที่มีลักษณะเด่นในพื้นที่ได้แก่ ช้าง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        บันไดทางขึ้นลง ราวกั้นจุดที่อันตราย

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -