สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลพบุรี อำเภอ อำเภอชัยบาดาล ตำบล ท่าดินดำ 15130

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกขนาดไม่ใหญ่มาก มีน้ำไหลตลอดปี มีลักษณะพิเศษคือ มีต้นน้ำเป็นตาน้ำขนาดใหญ่ผุดขึ้นมาจากใต้ดินแทนที่จะมีต้นน้ำอยู่บนภูเขาสูง ธารน้ำตกจะไหลเลาะมาตามที่ลาด ตกปะทะหินผาเป็นชั้นๆ นับ 10 ชั้น และไหลลงไปบรรจบกับแม่น้ำป่าสัก บริเวณน้ำตกมีต้นไม้ร่มรื่น แต่ละชั้นจะมีแอ่งรับน้ำเหมาะสำหรับลงเล่นน้ำ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบ อยู่ท่ามกลางพื้นที่ที่มีลักษณะเป็นเนิน ตัวน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 80 เมตร จากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดปี แต่มีน้ำน้อยในฤดูแล้ง
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ เนื่องจากตั้งอยู่ภายในสวนรุกขชาติวังก้านเหลืองจึงมีพันธุ์ไม้หลากหลายชนิดปรากฎในพื้นที่
  • สัตว์ป่า เนื่องจากเป็นพื้นที่ราบที่โอบล้อมด้วยพื้นที่เกษตรกรรม สัตว์ป่าที่สามารถพบเห็นได้เป็นเป็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น หนู ชนิดต่างๆ รวมถึงสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำ และผีเสื้อ

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาที่นั่งพักระหว่างช่วงน้ำตก ร้านค้าสวัสดิการ สะพาน และบันได
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ