สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภอเมืองปาน ตำบล แจ้ซ้อน 52240

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกที่เกิดจากการไหลของน้ำจากลำห้วยแม่มอญ ไหลผ่านภูมิประเทศที่มีระดับความสูงแตกต่างกันกลายเป็นน้ำตกแจ้ซ้อนที่มีความสวยงามประกอบด้วยชั้นน้ำตกจำนวน 6 ชั้น มีน้ำไหลตลอดปี มีแอ่งน้ำรองรับตลอดสาย รวมระยะทางประมาณ 180 เมตร มีเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติน้ำตกแจ้ซ้อน-น้ำพุร้อนแจ้ซ้อน ระยะทางประมาณ 3 กิโลเมตร

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ มีลักษณะเป็นน้ำตกที่ไหลออกมาจากหุบเขาที่มีความลาดชันสูง อยู่ที่ระดับความสูง 540 เมตรจากระดับน้ำ ทะเลปานกลาง และลาดเป็นที่ราบเชิงเขาบริเวณท้ายน้ำ
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี
  • ขยะ มีการทิ้งขยะบริเวณใกล้น้ำตก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ เป็นสังคมพืชป่าเบญจพรรณ กระจายตามสันเขาและหุบเขา พันธุ์ไม้เด่นที่พบส่วนใหญ่ประกอบด้วย สัก แดง ประดู่ แสมสาร กระบก กว้าว เก็ดแดง ติ้ว ซ้อ ปอกระสา เป็นต้น จะพบไผ่กระจายอยู่ทั่วไป เช่น ไผ่ซางนวล ไผ่ไร่ ไผ่หอบ พืชพื้นล่างและพืชอิงอาศัยที่พบมีกล้วยนวล กระชาย เล็บเหยี่ยว กะลังตังช้าง เครือออน เป็นต้น
  • สัตว์ป่า เนื่องจากสภาพป่าที่สมบูรณ์ และปะปนกันหลายชนิดทำให้เป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ป่าหลายชนิด สัตว์ป่าที่พบเห็นไดภายในพื้นที่น้ำตกแจ้ซ้อน และพื้นที่ใกล้เคียง เช่น เก้ง กวางป่า เลียงผา ชะนีมือขาว ลิงลม เม่น หมูหริ่ง ชะมด พังพอน กระแต เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพัก ค่ายเยาวชน ที่จอดรถ ร้านค้าสวัสดิการ

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าความสำคัญ
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
อื่นๆ