สถานที่ตั้ง

จังหวัด ลำปาง อำเภอ อำเภอวังเหนือ ตำบล วังแก้ว 52140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตก 11 ชั้น เกิดจากการทับถมของหินปูนที่ละลายปนมากับน้ำ ชั้นบนมีถ้ำขนาดใหญ่มีหมู่บ้านชาวเขาเผ่าเย้า และสามารถมองเห็นกว๊านพะเยา บริเวณน้ำตกชั้นแรกมีความสวยงามมาก ทุกชั้นมีแอ่งน้ำสามารถลงเล่นน้ำได้ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินประเภท หินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ เกิดจากการมีเชิงเขาขนาบข้าง กลายเป็นหุบเขา น้ำตกวังแก้วมีลักษณะเกิดจากช่วงแคบของหุบเขาที่ลาดเทมาทางทิศตะวันออก มีระดับความสูงประมาณ 500 – 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง 
  • น้ำ มีน้ำไหลสม่ำเสมอตลอดทั้งปี
  • ขยะ ไม่พบเห็นขยะ

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ บริเวณน้ำตก ประกอบด้วยพืชพรรณในป่าเบญจพรรณ เช่น สัก เสลา อินทนิล มะกอกป่า เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ที่อาจพบเห็นในพื้นที่น้ำตกวังแก้ง เช่น กระต่ายป่า กระรอกบิน ตะกวด เป็นต้น รวมทั้งนกหลายชนิด เช่น นกปีกลายสก็อต นกกางเขนหัวขาวท้ายแดง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     บ้านพักสำหรับบริการนักท่องเที่ยว

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก