สถานที่ตั้ง

จังหวัด ศรีสะเกษ อำเภอ อำเภอขุนหาญ ตำบล ห้วยจันทร์ 33150

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกที่สวยงาม มีลักษณะเป็นลำธารสายกว้างไหลลดหลั่นมาตามชั้นหิน สามารถลงเล่นน้ำได้

ตำนานความเชื่อ

        

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ลักษณะทางธรณีวิทยา  ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ บริเวณที่สูงและเทือกเขา บริเวณขอบด้านทิศใต้เป็นเทือกเขาพนมดงรัก ซึ่งเป็นแบบเขาอีโต้
        น้ำ มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง
        ขยะ  พบเห็นขยะในเส้นทางเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ ป่าแดงหรือป่าโคก ป่าแพะหรือป่าเต็มรัง มีลักษณะโปร่ง ค่อนข้างเป็นทุ่งหญ้า มีต้นไม้ขึ้นห่าง ๆ กัน พืชธรรมชาติ ได้แก่ หญ้าคา ไม้ไผ่ หญ้าเพ็ก ไม้สกุลยาง พลวง เหียง สะแบง เต็ง รัง มะค่าโมง มะค่าแต้ ต้นน้ำเกลี้ยง กระบก และตะเคียน เป็นต้น และป่าเบญจพรรณ ได้แก่ ไผ่ป่า ไม้รวก สีเสียด ตะเคียนหมู ราชพฤกษ์ รกฟ้า เสลา ประดู่ ชิงชัน มะค่าโมง พะยูงแกลบ มะเกลือ ก้านเหลือง ยางเสี้ยน และตะแบกใหญ่ เป็นต้น
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าจำนวนมากในพื้นที่นี้จัดเป็นสัตว์ป่าหายากที่ใกล้สูญพันธุ์ เช่น กูปรี หรือโคไพร หรือ วัวป่า เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        มีการพัฒนาที่นั่งพัก ทางเดิน ลานจอดรถ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -