สถานที่ตั้ง

จังหวัด สกลนคร อำเภอ อำเภอเมืองสกลนคร ตำบล ห้วยยาง 47000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        เป็นน้ำตกขนาดเล็ก ขนาดความสูงประมาณ 3 เมตร ตั้งอยู่ภายในพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์  ในปัจจุบันไม่มีนักท่องเที่ยวไปเที่ยวน้ำตกมีแต่เข้าไปชมทัศนียภาพบริเวณพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ธรณีวิทยา ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินดินดาน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ  น้ำตกตั้งอยู่กลางพระตำหนักภูพานราชนิเวศน์ ต้นน้ำ  มาจากบนภูเขาเขียวเทือกเขาภูพาน 
        น้ำ มีน้ำไหลน้อยตลอดปี
        ขยะ ไม่พบเห็นขยะในเส้นทาง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ รอบบริเวณน้ำตกเป็นป่าดิบแล้งผสมป่าเต็งรัง และสวนไม้ดอกไม้ประดับของพระตำหนักภูพาน ราชนิเวศน์
        สัตว์ป่า พบเห็นสัตว์ขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กระรอก ผีเสื้อ และงู เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

        ปัจจุบันน้ำตกถูกทิ้งร้าง ไม่มีการใช้ประโยชน์เพื่อการท่องเที่ยวแล้ว
 

โครงการพัฒนา

        มีอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ด้านบนน้ำตก
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
สิ่งอำนวยความสะดวก