สถานที่ตั้ง

จังหวัด กำแพงเพชร อำเภอ อำเภอโกสัมพีนคร ตำบล โกสัมพี 62000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ภูเขา

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นเขาที่มีความสูงที่สุดในพื้นที่เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง เป็นป่าสงวนแห่งชาติที่มีสภาพป่าที่สมบูรณ์และเป็นป่าที่อยู่ใกล้ตัวจังหวัดมากที่สุด บนยอดเขามีต้นสนในลานกว้างและทุ่งหญ้าเขียวขจี พบไม้สนสองใบ ป่าเต็งแคระ และมีผาหินเป็นจุดชมทิวทัศน์ที่สวยงามเรียงรายติดต่อกันหลายแห่งที่มีแวดล้อมสภาพป่าสมบูรณ์ ทิวทัศน์และภูมิประเทศสวยงามมาก โดยเฉพาะวิวแม่น้ำปิงที่ไหลผ่านตัวจังหวัดกำแพงเพชร 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     เป็นเขาหินปูน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะ ภูมิประเทศเขาสน มีลักษณะพื้นที่เป็นที่ราบสูงถึงเขาสูงชัน
  • ดิน ดินร่วนปนทราย
  • น้ำ มีแหล่งน้้าธรรมชาติ
  • ภูมิทัศน์ จากยอดเขาสนมีลานกว้าง และทุ่งหญ้าสามารถเห็น ทิวเขารอบเมืองก้าแพงเพชร ทิวเขาของจังหวัดตาก และแม่น้ำปิง

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ สภาพป่าหลากชนิดในระดับความสูงต่างๆ กัน คือ ป่าดงดิบ ป่าเบญจพรรณ ป่าเต็งรัง และป่าสนเขา มีพรรณไม้ต่าง ๆ ขึ้นอยู่ตามสภาพป่า เช่น ไม้สัก ไม้ยาง ไม้ตะแบก ไม้มะค่าโมง ไม้แดง ไม้ประดู่ ไม้เต็ง ไม้รัง และไม้สนสองใบ
  • สัตว์ป่า เลียงผา เก้ง หมูป่า ลิงเสน เสือไฟ อีเห็น และนกนานาชนิด เช่น นกกะลิง นกตะขาบทุ่ง เหยี่ยวรุ้ง เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

      เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ และเขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่าเขาสนามเพรียง

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทภูเขา
- ไม่มีข้อมูล -