สถานที่ตั้ง

จังหวัด สตูล อำเภอ อำเภอละงู ตำบล น้ำผุด 91110

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกวังสายทองไหลออกมาจากถ้ำใต้ภูเขาลงสู่แอ่งน้ำที่รองรับด้านล่างลักษณะเป็นชั้นๆ ชั้นลดหลั่นกันลงมา ส่วนข้างล่างจะกว้างออก จุดเด่นของน้ำตก คือ มีพื้นดินเป็นหินปนทราย บริเวณก้อนหินจะไม่เกิดตะไคร่น้ำ จึงสามารถเดินข้ามไปมาได้สะดวกรอบๆ น้ำตก มีต้นไม้ใหญ่น้อย ช่วยให้บรรยากาศร่มรื่นเหมาะที่จะไปเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจเป็นอย่างดี

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา                  ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินปูน

ลักษณะภูมิประเทศ        เป็นภูเขาหินปูนสลับซับซ้อน

น้ำ                           มีน้ำไหลตลอดทั้งปี

ขยะ                         พบเห็นขยะในเส้นทางและบริเวณน้ำตกจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ         บริเวณน้ำตกเป็นพืชพรรณที่มักขึ้นริมน้ำและพืชสังคมป่าหินปูน และยังมีพืชป่าดิบชื้นด้วย

สัตว์ป่า            สัตว์ที่สามารถพบบ่อย ได้แก่ กระรอก หมูป่า กระจง และนกชนิดต่างๆ เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่ เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจและการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลาดจอดรถ ทางเดิน และสะพานไปน้ำตก และที่นั่งพัก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -