สถานที่ตั้ง

จังหวัด สระบุรี อำเภอ อำเภอมวกเหล็ก ตำบล มวกเหล็ก 18180

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามมาก เนื่องจากเป็นน้ำตกที่เกิดจากทางน้ำไหลผ่านบ้านเจ็ดสาวน้อย และมี 7 ชั้น แต่ละชั้นมีความสูงตั้งแต่ 2-4 เมตร ความกว้างของน้ำตกประมาณ 20 เมตร ซึ่งระยะทางจากชั้นที่ 1 ถึง ชั้นที่ 7 มีความยาวรวมทั้งสิ้น 490 เมตร ชั้นที่สวยงามที่สุดคือชั้นที่ 4 มีความสูง 4 เมตร เนื่องจากความสูงของแต่ละชั้นไม่สูงและอยู่ห่างกันไม่ไกลนัก ทำให้ตัวน้ำตกมีลักษณะคล้ายแก่งขนาดใหญ่น้ำที่ไหลผ่านชั้นหิน มีลักษณะเป็นม่านน้ำ สวยงามโดยน้ำตกแต่ละชั้นมีแอ่งน้ำรองรับเหมาะแก่การเล่นน้ำ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย หินดินดาน หินเชิร์ต หินปูนแทรกสลับกัน 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นภูเขาสลับซับซ้อนสลับกับที่ราบ ลักษณะพื้นที่ค่อนข้างแห้งแล้งมีหน้าดินตื้น ซึ่งที่ตั้งของน้ำตกเจ็ดสาวน้อยเป็นพื้นที่ราบลาดชันเล็กน้อย ระหว่างเนินเขาทั้งสองข้าง ตั้งอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 180 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี 
  • ขยะ พบเห็นขยะตามทางเดินเล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ พันธุ์ไม้ที่พบได้แก่ โสกน้ำ ไคร้ย้อย มะแฟน ยางนาประดู่ป่า สำโรง โมกหลวง และตีนนก เป็นต้น และพืชน้ำ เช่น ธูปฤาษี เป็นต้น
  • สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่สามารถพบได้ เช่น อ้น กระต่ายป่า กระรอกหลากสี หนูพุกใหญ่ และหนูท้องขาว เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     ร้านค้าสวัสดิการ ศูนย์บริการนักท่องเที่ยว ลานจอดรถ ห้องน้ำ
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก