สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุโขทัย อำเภอ อำเภอศรีสัชนาลัย ตำบล บ้านแก่ง 53140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

     เป็นน้ำตกที่มีความสวยงามขนาดใหญ่สูง 70 เมตร ไหลลงมาจากโขดหิน สูง กระเซ็นสะท้อนแสงแดดระยิบระยับคล้ายประกายดาว ต้นน้ำเกิดจากลำห้วยแม่ท่าแพไหลตกลงมาจากหน้าผากว้างในลักษณะ 2 สาย มีแอ่งน้ำขนาดเล็กด้านหน้าลงเล่นน้ำได้ และตลอดเส้นทางการเดินทาง สามารถที่จะเดินชมสภาพป่าธรรมชาติอื่นๆ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

     ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วยหินแกรนิต

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

  • ลักษณะภูมิประเทศ ตั้งอยู่ในแนวเขาสลับซับซ้อนทีมีความสูงจากระดับน้ำ ทะเลประมาณ 499-675 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง โดยตัวที่ตั้งน้ำตกอยู่ที่ระดับความสูงประมาณ 400 เมตรจากระดับน้ำทะเลปานกลาง ลักษณะเป็นหน้าผาหินสูงชัน 
  • น้ำ มีน้ำไหลตลอดปี
  • ขยะ พบเห็นขยะในพื้นที่เล็กน้อย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

  • พืชพรรณ ประกอบด้วยป่าเบญจพรรณ พบมากในที่ลาดชันลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น และป่าดิบเขาพบมากในที่ลาดชัน ลาดเขา ริมห้วย พันธุ์ไม้ที่พบมากได้แก่ กระเบา สัก คอแลน ชมพู่ป่า แดง มะค่าโมง ไผ่เฮียะ เป็นต้น 
  • สัตว์ป่า เนื่องจากมีสภาพป่าที่อุดมสมบูรณ์ จึงทำให้มีสัตว์ป่านานาชนิดอาศัยอยู่ ที่สามารถพบเห็น ได้แก่ หมูป่า อีเห็นข้างลาย กระรอกหลากสี กระแตเหนือ ค้างคาว เหยี่ยว นกเขาใหญ่ และนกจาบคาหัวสีส้ม เป็นต้น

ประเภทการใช้ประโยชน์

     การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

     มีการพัฒนาที่นั่งพัก

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป