สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอเกาะสมุย ตำบล อ่างทอง 84140

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกหินลาด สมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยม มีถนนเข้าถึงบริเวณทางเข้าน้ำตก ภายในตัวน้ำตกมีความร่มรื่นของธรรมชาติ มีลานหินให้นั่งเล่น มีน้ำที่ไม่ลึกสามารถลงเล่นได้ มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะผ่านวังน้ำต่างๆ สามารถลงไปเล่นได้ นอกจากนี้บริเวณทางเข้าตกยังเป็นที่ตั้งของวัดหินลาด เหมาะแก่การเวาะเข้าไปทำบูญ กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

น้ำตกที่สายน้ำไหลจากเขาผ่านโขดหินน้อยใหญ่ในลำธารลดหลั่นกันลงมาบางช่วงผ่านที่ลาดชันมากเกิดเป็นแอ่งน้ำสามารถเล่นได้ 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

น้ำตกหินลาด เป็นน้ำตกขนาดกลางที่เกิดจากคลองลิปะใหญ่ ที่ไหลผ่านโขดหินลงมาเป็นแอ่งน้ำ มีระดับน้ำไม่ลึก มีกระแสน้ำไหลไม่แรง สามารถลงเล่นน้ำได้ แธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิตต่หากนักท่องเที่ยวต้องการชมความสวยงามของน้ำตกที่แท้จริง จะต้องเดินไปตามทางเดินชมน้ำตกที่ไม่มีป้ายบอกทางที่ชัดเจน

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ


ลักษณะภูมิประเทศ    ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก
น้ำตกหินลาด สมุย จ.สุราษฎร์ธานี เป็นน้ำตกที่ได้รับความนิยม มีถนนเข้าถึงบริเวณทางเข้าน้ำตก ภายในตัวน้ำตกมีความร่มรื่นของธรรมชาติ มีลานหินให้นั่งเล่น มีน้ำที่ไม่ลึก  หากนักท่องเที่ยวที่ชอบผจภัยแบบไม่ลำบากมากนักก็มีเส้นทางศึกษาธรรมชาติระยะทางประมาณ 2 กิโลเมตร ตามเส้นทางจะผ่านวังน้ำต่างๆ สามารถลงไปเล่นได้ นอกจากนี้บริเวณทางเข้าน้ำตกยังเป็นที่ตั้งของวัดหินลาด เหมาะแก่การเวาะเข้าไปทำบูญ กราบไหว้ขอพรเพื่อเป็นสิริมงคล

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ปัจจุบันพื้นที่ป่าถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เป็นสวนใหญ่ ทำให้สภาพป่าดังเดิมเหลืออยู่น้อยมาก โดยหลงเหลืออยู่ตามภูเขาสูง หน้าผาที่ลาดชันมากๆ
สัตว์ป่า    จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ทั้งนี้เกิดจากกิจกรรมต่างๆ ของมนุษย์ โดยเฉพาะการแผ้วถางป่าธรรมชาติ การใช้ที่ดินทำการเพาะปลูก และการพัฒนาบริการทางการท่องเที่ยว

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

การต่อท่อเพื่อไปผลิตน้ำใช้บนเกาะสมุย

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

-

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
คุณค่าการใช้ประโยชน์
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -