สถานที่ตั้ง

จังหวัด สุราษฎร์ธานี อำเภอ อำเภอเกาะสมุย ตำบล หน้าเมือง 24000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตกเกิดมาจากภูเขาใหญ่ใจกลางเกาะไหลผ่านสวนมะพร้าว ตกจากหน้าผาสูง 30-40 เมตร กว้าง 20 เมตรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเคยเสด็จมาทอดพระเนตรน้ำตกแห่งนี้แล้ว 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

ธรณีวิทยา    ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินแกรนิต
ลักษณะภูมิประเทศ    ตั้งอยู่บนเกาะสมุยซึ่งมีโครงสร้างต่อเนื่องจากเทือกเขานครศรีธรรมราช ภูมิประเทศเป็นภูเขาและที่ดอนสูงที่ลาดลงสู่ชายฝั่ง
น้ำ    มีน้ำไหลตลอดทั้งปี น้ำน้อยในฤดูแล้ง
ขยะ    พบเห็นขยะในเส้นทางปริมาณค่อนข้างมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

พืชพรรณ    เดิมเป็นสภาพป่าดิบชื้น แต่ถูกเปลี่ยนแปลงไปเป็นสวนมะพร้าวและสวนผลไม้เกือบที้งพื้นที่ ทำให้ไม่เหลือสภาพป่าดังเดิมหรือเหลือน้อยมาก 
สัตว์ป่า    จำนวนและชนิดลดลงไปเรื่อย ๆ ที่พบเห็นเป็นสัตว์   ขนาดเล็ก เช่น งู นก และผีเสื้อ เป็นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

สวนผลไม้และรีสอร์ทเหนือน้ำตก
 

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

มีการพัฒนาลานจอดรถ ที่นั่งพัก ร้านค้าจำนวนมาก
 

ประเมินผลแหล่งสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

ประเมินด้านคุณค่า : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านศักยภาพ : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินด้านความเสี่ยง : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ประเมินคุณภาพสิ่งแวดล้อม : ยังไม่เปิดให้ประเมินประจำปี

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
- ไม่มีรูปภาพ -