สถานที่ตั้ง

จังหวัด หนองบัวลำภู อำเภอ อำเภอเมืองหนองบัวลำภู ตำบล หนองบัว 39000

ประเภทสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

น้ำตก

สถานภาพ

- แหล่งธรรมชาติอันควรอนุรักษ์ (มติ ครม. วันที่ 7 พ.ย. 2532)

ความสำคัญ/ลักษณะของสิ่งแวดล้อมธรรมชาติ

        น้ำตกขนาดเล็ก มีโขดหินที่มีรูปร่างลักษณะที่หลากหลายแปลกตาในบริเวณใกล้เคียงมีศาลเจ้า “ปู่หลุบ” ซึ่งเป็นที่เคารพและศรัทธาของชาวหนองบัวลำภูและผู้ที่เดินทางผ่านไป
 

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางธรณีวิทยา

        ชั้นหินที่สำคัญในแนวนี้ประกอบด้วย หินทราย

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางกายภาพ

        ลักษณะภูมิประเทศ  ต้นน้ำของน้ำตกเป้นภูเขาสูงไหลลงสู่พื้นที่ราบตอนล่างของน้ำตก
        น้ำ มีน้ำไหลเฉพาะฤดูฝน
        ขยะ พบเห็นขยะในเส้นทางจำนวนมาก

ลักษณะปัจจัยแวดล้อมทางชีวภาพ

        พืชพรรณ พืชพรรณส่วนใหญ่เป็นพืชท้องถิ่น ในฤดูฝนมีความร่มรื่นไปด้วยป่าไม้นานาพรรณ
        สัตว์ป่า สัตว์ป่าที่พบเห็นเป็นสัตว์ท้องถิ่นขนาดเล็ก เช่น นกชนิดต่างๆ กิ้งก่า และงู เป้นต้น
 

ประเภทการใช้ประโยชน์

        การใช้ประโยชน์ส่วนใหญ่เพื่อการท่องเที่ยวพักผ่อนหย่อนใจ และการศึกษาวิจัยในพื้นที่

โครงการพัฒนา

        มีเขื่อนตอนบนของน้ำตก

สิ่งก่อสร้างและสิ่งอำนวยความสะดวก

        ลานจอดรถ ทางเดินขึ้นลงน้ำตกเพื่อความสะดวก    
 

ข้อมูลทางสถิติ
ระดับความสำคัญของแหล่งธรรมชาติประเภทน้ำตก
แผนที่
ลักษณะทั่วไป
ผลกระทบที่พบเห็น
สิ่งอำนวยความสะดวก
- ไม่มีข้อมูล -